ดร.อิสสระ ได้ขอให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุม วันที่ 10 สิงหาคม 2541 ดังนี้

ศาสตราจารย์ดร. อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ให้ความเห็นว่า ตามร่างระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเข้ามาในศาลหรือบริเวณศาลหรือการเข้าฟังการพิจารณาคดีของศาล พ.ศ. 2541 ข้อ 8 ที่ให้อำนาจแก่เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญที่จะไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนที่ลงข้อความ หรือกระจายเสียง หรือออกอากาศเกี่ยวกับการพิจารณาคดีของศาลผิดไปจากความเป็นจริง หรือเป็นการกล่าวร้ายเสียดสีหรือดูหมิ่นศาล หรือตุลาการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เข้าฟังการพิจารณาคดีของศาลนั้น เห็นว่าข้อกำหนดดังกล่าวน่าจะไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ดังเหตุผลที่จะกล่าวต่อไปนี้

  1. รัฐธรรมนูญ มาตรา 269 วรรคสอง บัญญัติว่า “วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีหลักประกันขั้นพื้นฐาน เรื่องการพิจารณาคดีโยเปิดเผย….”บทบัญญัติดังกล่าวมีความหมายโดยปริยายว่าบุคคลมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดีของศาลรัฐธรรมนูญได้
  2. มาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติว่า “การจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะกระทำมิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้และเท่าที่จำเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระสำคัญแห่งสิทธิและสรีภาพนั้นมิได้” ดังนั้นการจำกัดสิทธิการเข้าฟังการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจึงกระทำไม่ได้ เว้นแต่จะอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายเฉพาะ เพื่อการที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้

3.ขณะนี้ ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ห้ามบุคคลที่กระทำใดๆตามที่กล่าวในร่างระเบียบฯ ข้อ 8 วรรคหนึ่ง เข้าฟังการพิจารณาคดี ดังนั้น การให้อำนาจเลขาธิการฯ ที่จะไม่อนุญาตสื่อมวลชนเข้าฟังการพิจารณาคดี ตามร่างระเบียบข้อ 8 จึงไม่ชอบด้วยมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญ

ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นควรตัดข้อ 8 ออกทั้งข้อ