หนังสือภาษาต่างประเทศส่วนใหญ่ ได้มอบให้ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจหรือนิสิตนักศึกษาวิชากฎหมาย ได้ใช้ค้นคว้าและต่อยอดทางความรู้