ศ.ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ
 (4 ตุลาคม 2475-16 มกราคม 2564)

เริ่มรับราชการเป็นเสมียนที่กรมบัญชีกลางขณะศึกษาปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกด้านกฎหมายมหาชนจาก University of Caen ประเทศฝรั่งเศส กลับมารับราชการที่สำนักงบประมาณ (ตำแหน่งสุดท้าย:รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ) เป็นผู้ยกร่างกฎหมายและระเบียบงบประมาณที่สำคัญในช่วงปี 2505-2535 
ระหว่างรับราชการ เป็นกรรมการร่างกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง อาจารย์พิเศษสอนวิชากฎหมายปกครองเปรียบเทียบและกฎหมายการคลังในหลายมหาวิทยาลัย ร่วมก่อตั้งสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย และเป็นนายกสมาคมฯ ในปี 2530-2534
ลาออกจากราชการและเป็นกรรมการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกฟายแนนซ์ จำกัด ในปี 2535 ประธานที่ปรึกษาฯ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ (ดร.พิจิตต รัตตกุล) ในปี 2539 มีบทบาทหลักในการพัฒนาระบบและโครงสร้างงบประมาณและระบบบริหารการคลังของกทม. ได้รับเลือกเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญชุดแรกในปี 2541 และประธานศาลรัฐธรรมนูญ ในปี 2545 และเกษียณอายุในวัย 70 ปี เป็นตุลาการที่ยึดหลักการและทฤษฎีกฎหมายมหาชน และตีความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ หลังจากนั้นเป็นเกตุทัตศาสตราภิชาน ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี 2546-2548
เป็นนักกฎหมายมหาชนที่สนใจประวัติศาสตร์ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายปกครอง กฎหมายการคลังของประเทศในภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา บุกเบิกการเขียนตำรากฎหมายปกครองเปรียบเทียบและกฎหมายการคลัง ผลงานเขียนที่สำคัญ เช่น แนวคิดการจัดตั้งศาลปกครอง การกระจายอำนาจ เงินคงคลัง และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ