1. La décentralisation territoriale en Thaïlande”. These POUR LE DOCTORAT D’UNIVERSITE. 1968.
  2. ระบบศาลปกครองฝรั่งเศส”, ใน ศาลปกครอง บทความและวิเคราะห์ข้อขัดแย้งที่อภิปรายในสภานิติบัญญัติ. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, 2517.
  3. “​คำบรรยายวิชากฎหมายปกครองเปรียบเทียบ”. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519.
  4. คำอภิปรายในการประชุมทางวิชาการเรื่องปัญหาการจัดตั้งศาลปกครองในไทย”, เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการอภิปรายทางวิชาการที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 มีนาคม 2523.
  5. กฎหมายปกครองอังกฤษ”,​ (Prof. F.H. Lawson ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ เรียบเรียง)​, ในวารสาร​นิติศาสตร์. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2524).
  6. คำสอนวิชากฎหมายปกครองเปรียบเทียบ”. พิมพ์ครั้งที่ 4.​ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2527.
  7. การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยบริหารราชการระดับกระทรวง” (ร่วมเขียนโดย​ พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ และบุญเลิศ เลิศเมธากุล), ใน​วารสาร​ พ​ัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 23 ฉบับ 4 (ตุลาคม 2528)​.
  8. เอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองตามกฎหมายปกครองฝรั่งเศส”. สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย.​ กรุงเทพฯ: สำนักงาน พี.พี.ซี. คิมพิวกราฟฟิค, 2531.
  9. ระบบการกระจายอำนาจของฝรั่งเศส”. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการเรื่อง ความสัมพันธ์ในทางกฎหมายระหว่างราชการบริหารส่วนกลางกับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  จัดโดยสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย, 2533.
  10. ตอบ 20 คำถามเกี่ยวกับศาลปกครอง เรียนรู้เรื่องศาลปกครองอย่างคนธรรมดา”. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540.