1. ‘การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเสริมสร้างอำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้ง’, ใน เดลินิวส์. (2 กันยายน 2543).
 2. ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย, การแสดงข้อคิดเห็นในการประชุมนิติศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 2 จัดโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขานิติศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 27 กันยายน 2544.
 3. Speech on “The Current Situation of The Thai  Constitution Law, Part 1: the Historical Evolution of Thai Democracy,  May 27, 2002, Bonn, Germany. 
  การบรรยายเรื่อง สถานการณ์ปัจจุบันของกฎหมายรัฐธรรมนูญไทย ส่วนที่ 1 วิวัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยประเทศไทย
 4. การเสวนาเรื่อง “พ.ร.ก. ภาษีสรรพสามิตโทรคมนาคม: หลักการและเหตุผล
  10 พฤษภาคม 2546 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 5. ‘เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องศาลรัฐธรรมนูญและปัญหาในการวินิจฉัยข้อพิพาท’,  5 สิงหาคม 2546 
 6. ‘กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ, ในวารสาร สุทธิปริทัศน์. ปีที่ 17 ฉบับที่ 52 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2546).
 7. เอกสารประกอบการอภิปรายเรื่องการควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลรัฐธรรมนูญ’. หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์.
 8. ‘ระบบศาลรัฐธรรมนูญไทย : ศึกษาปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและอำนาจหน้าที่โดยเปรียบเทียบกับระบบศาลรัฐธรรมนูญของประเทศฝรั่งเศส’. (เขียนร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย  เลื่อนฉวี). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2547.
 9. ข้อคิดเกี่ยวกับการรวมพรรคการเมือง’, ใน มติชน. (25 กุมภาพันธ์ 2548).