“ปัญหามีว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอยู่ในบังคับของรัฐธรรมนูญมาตรา 295 หรือไม่

     พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งฯ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วมีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ ตามมาตรา 291 และ มาตรา 292 ของรัฐธรรมนูญ บุคคลดังกล่าวจึงต้องรับผิดในการกระทำดังกล่าวที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ และตองรับโทษตามมาตรา 295 ของรัฐธรรมนูญ การตีความเช่นนี้สอดคล้องกับแนวความคิดซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหมวด 10 ส่วนที่ 1ซึ่งมุ่งประสงค์ให้มีการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งจนถึงวันที่พ้นจากตำแหน่ง นอกจากนี้ การตีความยังเป็นไปตามหลักกฎหมายที่ว่า หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลเป็นของคู่กัน

   ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงวินิจฉัยว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่พ้นจากตำแหน่งแล้วอยู่ในบังคับของมาตรา 295 ของรัฐธรรมนูญ”