1.  กรณีการเลือกปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลทั่วไป

2.กรณีการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุทางสภาพทางกายหรือสุขภาพ และสิทธิของผู้พิการในการรับราชการบางตำแหน่ง

3. กรณีการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุความแตกต่างทางเพศ ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย