หลักการทั่วไปแห่งกฎหมายมหาชนเป็นหลักกฎหมายที่ใช้อยู่ในประเทศทั้งหลายที่มีการแบ่งแยกกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศฝรั่งเศส หลักการดังกล่าวมีสาระสำคัญว่า “การใช้อำนาจอย่างเบี่ยงเบน” (Le détournement de pouvoir) หมายถึงการใช้อำนาจเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ซึ่งไม่ใช่วัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ให้อำนาจนั้นแก่องค์กรหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ย่อมเป็นเหตุให้การกระทำที่อาศัยอำนาจนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย (illegal)

อ่านคำวินิจฉัยฉบับเต็มที่ 38/2545 ในส่วนของการใช้อำนาจของคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง ในการสรรหารอบที่ 6 และรอบที่ 7 ที่ไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามหลักการทั่วไปแห่งกฎหมายมหาชนว่าด้วยการใช้อำนาจอย่างเบี่ยงเบน