หนังสือและบันทึกวิชาการ

ดร.อิสสระ เป็นนักอ่านและค้นคว้า โดยเริ่มซื้อหนังสือตั้งแต่สมัยศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศส อย่างต่อเนื่องจนถึงวัย 72 ปี รวม 200 กว่าเล่ม โดยเฉพาะกฎหมายปกครอง การคลังและงบประมาณ และกฎหมายรัฐธรรมนูญ ของประเทศฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และประเทศในภูมิภาคยุโรป  รวมถึงประวัติศาสตร์ การบริหารการคลัง เศรษฐศาสตร์ การเงิน และพจนานุกรมศัพท์กฎหมาย โดยได้เขียนบัญชีรายชื่อหนังสือลงในสมุดบันทึก

ดร.อิสสระ จะจดประเด็นสำคัญ รวมทั้งศัพท์ฝรั่งเศสและความหมาย
ที่ได้จากการอ่านหนังสือ ลงในสมุดบันทึก

วิทยานิพนธ์ที่ ดร. อิสสระ เป็นอ.ที่ปรึกษาหลัก 

ชาลินี นิธินันทน์. การควบคุมงบประมาณแผ่นดินของประเทศไทยในทางกฎหมาย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2517.

ธีระเดช  ยุวชิต. การควบคุมฝ่ายปกครองโดยศาลเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติในประเทศอังกฤษ. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524

นิพนธ์ โลหะกุลวิช. หลักการห้ามฝ่ายนิติบัญญัติริเริ่มกำหนดรายจ่ายแผ่นดิน. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2538.

รุ่งธรรม พุ่มเล็ก. ความรับผิดชอบทางแพ่งของฝ่ายปกครองในประเทศไทย (ศึกษาเฉพาะกรณีความรับผิดชอบทางละเมิด). วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2542.

รัชดาภรณ์ เมธาวรารักษ์. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณแผ่นดินในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2550.