ระลึกถึงดร.อิสสระ

ผม (นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์  อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร ปี 2522, 2526 และ 2534 และเป็นรองเลขาธิการพรรคกิจสังคม) ได้รู้จัก
ดร.อิสสระครั้งแรกเมื่อประมาณปี 2535 ผมเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้คุณโกศล ไกรฤกษ์ ที่บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ตะวันออกฟายแนนซ์ จำกัด ดร.อิสสระได้แนะนำและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ทำให้การดำเนินงานของบริษัทในระยะแรก ซึ่งมีปัญหาเรื่องการบริหารระบบองค์กรให้ดำเนินการลุล่วงด้วยดี นอกจากนี้ ในปี 2536 ศาสตราจารย์ไพศาล กุมาลย์วิสัย ได้ริเริ่มก่อตั้งสำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับอีกหลายๆ ท่าน เช่น คุณโกศล ไกรฤกษ์ คุณสากล วรรณพฤกษ์ และ ดร.อิสสระ เพื่อเป็นบริษัทกฎหมายรับว่าความและให้คำปรึกษาทางกฎหมายอย่างมีคุณภาพและมีจริยธรรม ช่วยเหลือแก้ปัญหาบริษัทเงินทุนต่างๆ ที่ร่วมถือหุ้น โดยมีผมเป็นกรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ฯ ที่ตั้งขึ้น
ดร.อิสสระดำรงตำแหน่งกรรมการสำนักงานกฎหมายฯ และมาประชุมทุกครั้งไม่เคยขาด ด้วยบุคลิก ดร.อิสสระที่เป็นคนใจดี มีความเป็นกันเองและคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำในปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ให้แก่นักกฎหมายได้มาก ทำให้เป็นที่รักของพนักงานทุกคน ต่อมา ในปี 2541 ดร.อิสสระลาออกจากกรรมการเพื่อข้ารับดำรงตำแหน่งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และในขณะเดียวกันศาสตราจารย์ไพศาล
กุมาลย์วิสัย ก็ได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุด ก็ลาออกจากกรรมการบริษัทฯ จึงได้เลี้ยงแสดงความยินดีแก่ท่านอาจารย์ทั้งสองที่โรงแรมฟอร์จูน เป็นความภูมิใจของสำนักงานกฎหมายฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน ซึ่งต่างก็มีความเสียใจอย่างยิ่งในการจากไปของท่าน” 

นายธีระพันธ์ เพ็ชร์สุวรรณ์

กรรมการผู้จัดการ สำนักงานกฎหมายฟาร์อีสฑ์ ประเทศไทย

มีนาคม, 2564