ตีพิมพ์ครั้งแรกใน วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2537. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนำมาเผยแพร่ใหม่ที่ website สถาบันปรีดี พนมยงค์

ตีพิมพ์ครั้งแรกใน ปรีดี พนมยงค์ ประดับไว้ในใจชน. (หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
ในวันที่ 27 มิถุนายน 2544 และนำมาเผยแพร่ใหม่ที่ Website สถาบันปรีดี พนมยงค์ 

ตีพิมพ์ใน ปรีดีสาร ฉบับวันสิทธิมนุษยชน วันธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2543