จันทจิรา เอี่ยมมยุรา. (2531). “กว่าจะเป็นสมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย” ใน สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงาน พี.พี.ซี. คิมพิวกราฟฟิค, 2531.

ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์. (2517). รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองปี (2475-2517). กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. ชุมนุมการช่าง.

 รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 17/2481. (เรื่องร่างพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481).

รายงานการประชุมพฤฒสภา ครั้งที่ 17/2489 (วิสามัญ). (เรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2489).

รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 34/2489 (สามัญ). (เรื่องร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2489).

วารสารธรรมศาสตร์. คณะกรรมการดำเนินงานปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ปีการศึกษา 2499.

วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. (2549). บางหน้าในประวัติศาสตร์ไทย อัตชีวประวัติของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์. กรุงเทพฯ:แสงดาว. 

วิทยา เวชชาชีวะ. (2559). บำราศนราดูร นามนี้มาแต่ใด. กรุงเทพฯ: ซิล์คโรด พับลิเชอร์ เอเยนซี.

สำนักงบประมาณ. (2522). สำนักงบประมาณ 20 ปี, สำนักงบประมาณจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวาระครบรอบวันสถาปนาสำนักงบประมาณ 20 ปี 14 กุมภาพันธ์ 2522.

สำนักงบประมาณ. (2527). สำนักงบประมาณ 25 ปี, สำนักงบประมาณจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวาระครบรอบวันสถาปนาสำนักงบประมาณ 25 ปี 14 กุมภาพันธ์ 2527.

สำนักงบประมาณ. (2532). สำนักงบประมาณ 30 ปี, สำนักงบประมาณจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวาระครบรอบวันสถาปนาสำนักงบประมาณ 30 ปี 14 กุมภาพันธ์ 2532.

สุวิทย์ เผดิมชิต. (2527). “ชีวิตผมในธรรมศาสตร์”, ใน ธรรมศาสตร์ 50 ปี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนา 27 มิถุนายน 2527.

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นางชวนชื่น นิติทัณฑ์ประภาศ. 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลอ.ต.น.พ.ประสพ นิติทัณฑ์ประภาศ. 13 สิงหาคม พ.ศ. 2555

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ. 25 สิงหาคม พ.ศ. 2539

อิสริยา นิติทัณฑ์ประภาศ บ ุญญะศิริ. 2559. มองเค้าโครงเศรษฐกิจในปัจจุบัน.

___________. 2563. การดำเนินนโยบายการคลังปี 2489-2490. เอกสารประกอบการเสวนาในโอกาสครบรอบวันสันติภาพไทยใ 16 สิงหาคม 2563.

อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ. 2519. “คำบรรยายวิชากฎหมายปกครองเปรียบเทียบ”. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2519.

__________.2527. “คำสอนวิชากฎหมายปกครองเปรียบเทียบ”. พิมพ์ครั้งที่ 4. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง. 2527.

__________.2523. “คำอภิปรายในการประชุมทางวิชาการเรื่องปัญหาการจัดตั้งศาลปกครองในไทย”, เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการอภิปรายทางวิชาการที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 9 มีนาคม 2523.

_________. (2527). “เมื่อผมเป็นเส-มี-ยน ที่กองงบประมาณ”, ใน สำนักงบประมาณ 25 ปี.

____________. (2535). “อำลาชีวิตราชการ”. หนังสือแจกในงานอำลาชีวิตราชการ ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 12 พฤศจิกายน 2535.

___________. (2536).“วัวหายล้อมคอก: บทเรียนจากการอภิปรายรายงบประมาณ”, ใน มติชน. (6 มีนาคม 2536).

__________. (2536). “งบ ส.ส. กับหลักการจัดทำงบประมาณแผ่นดิน”, ใน มติชน. (8 กันยายน 2536).

___________. (2537). “ท่านปรีดีฯ กับการริเริ่มเสริมสร้างอำนาจทางการคลังของรัฐสภา”, ใน วันปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภาคม 2537. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

___________. (2540). ตอบ 20 คำถามเกี่ยวกับศาลปกครอง เรียนรู้เรื่องศาลปกครองอย่างคนธรรมดา”. กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2540.

___________. (2544). “ท่านปรีดี พนมยงค์ กับการวางรากฐานทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจของประเทศไทย”, ใน ปรีดี พนมยงค์ ประดับไว้ในใจชน. (หนังสือที่ระลึกในพิธีเปิดอนุสาวรีย์ ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันที่ 27 มิถุนายน 2544)

__________. (2545). สัมภาษณ์ศิษย์เก่าเนื่องในวาระครบรอบ 150 ปี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท.

_________. “คำอธิบายวิชากฎหมายการคลังขั้นสูง”. ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์.

อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ, พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์ และบุญเลิศ เลิศเมธากุล. “การปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยบริหารราชการระดับกระทรวง”, ในวารสาร พัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 23 ฉบับ 4 (ตุลาคม 2528).