ตัวอย่างบันทึกประเด็นสำคัญ (ถอดข้อความจากลายมือในสมุดบันทึก)

 • ภารกิจมหาชน (Droit constitutionnel et institutions politiques. par Jean Gicquel. 10th edition. P. 130)
 • การมอบภารกิจทางการเมือง (LEXIQUE JURIDIQUE P. 214)
 • ภารกิจแห่งการเป็นผู้แทน (Droit constitutionnel et institutions politiques. par Georges Burdeau, 1974. P127)
 • การเลือกตั้งและการเป็นผู้แทน (Institutions politiques et droit constitutionnel : par Maurice Duverger. 1962. P 80)
 • เสรีภาพมหาชน (LEXIQUE JURIDIQUE P 205)
 • ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษย์และพลเมือง ลงวันที่ 26 สิงหาคม 1789

  La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 26 août 1789 

  ข้อ 9. ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะต้องพิพากษาว่ามีความผิด ในกรณีที่จำเป้นและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะจับกุมบุคคลใด ต้องไม่กระทำด้วยความแข็งกร้าว เว้นแต่จะมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการควบคุมตัวบุคคลนั้น มิฉะนั้น ผู้กระทำเช่นนั้นจะต้องถูกลงโทษโด้วยกฎหมายอย่างหนัก

  Art9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

 • การจำแนกประเภทรายจ่ายทางเศรษฐกิจ (Droit budgétaire P.617)