ระลึกถึงท่านดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

ท่านดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริต และมีฝีมือในการทำงานมาก
ผมโชคดีที่ได้ทำงานภายใต้การบังคับบัญชาของท่านเป็นเวลานานที่สำนักงบประมาณ ทำให้ได้เรียนรู้การทำงานต่างๆ ทางราชการอย่างมากมายจากท่าน ซึ่งผมขอยกตัวอย่างบางเรื่อง ณ ที่นี้

1. การร่างหนังสือ ผมได้มีโอกาสทำงานกับท่านในเรื่องงบกลาง ซึ่งจะต้องร่างหนังสือตอบส่วนราชการต่างๆ ที่ขอใช้เงินงบกลาง แต่เนื่องจากก่อนที่จะมาทำงานกับท่าน ผมได้มีโอกาสร่างหนังสือราชการน้อยมาก ฉะนั้น ในระยะแรกที่ร่างหนังสือเสนอท่าน ท่านจะแก้ไขค่อนข้างมากโดยใช้คำที่กระชับและสละสลวย ผมก็พยายามที่จะเรียนรู้แนวทางการร่างหนังสือดังกล่าว และปรับปรุงการร่างหนังสือโดยตลอดตามแนวการร่างหนังสือที่ท่านเคยแก้ไขไว้ ร่างหนังสือที่ผมได้เสนอไปในระยะหลังๆจึงถูกแก้ไขน้อยลงไปเรื่อยๆ จนเวลาผ่านไปประมาณ 3 – 4 เดือนที่อยู่กับท่าน ร่างหนังสือที่ผมเสนอไปก็ถูกแก้ไขน้อยมาก ศิลปะการร่างหนังสือที่ผมได้เรียนรู้ดังกล่าว ผมได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างมากมายในภายหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณ

2. การเขียนรายงาน ต่อมาเมื่อผมได้มีโอกาสทำงานกับท่านที่กองประเมินผลและรายงาน ซึ่งจะต้องเขียนรายงานการประเมินผลและรายงานการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการต่างๆ หลังจากที่ได้ออกไปประเมินผลและติดตามผลงานและโครงการของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่แล้ว ซึ่งในรายงานจะต้องกล่าวถึงว่าการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหรือไม่ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคใดๆ ที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อทำรายงานการประเมินผลและการติดตามผลเสร็จแล้ว ก็จะส่งไปให้ส่วนราชการที่ใช้งบประมาณทราบและนำไปพิจารณาปฏิบัติ ฉะนั้น รายงานการประเมินผลและติดตามผลจึงต้องมีความชัดเจน สร้างสรรค์และไม่ให้เกิดความรู้สึกว่าไปจับผิด ซึ่งท่าน ดร.อิสสระ ได้ช่วยขัดเกลาร่างรายงานอย่างละเอียดและรอบคอบ ทำให้ผมได้เรียนรู้การเขียนรายงานที่ดีและเหมาะสม และได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างมากในการทำงานต่างๆ ในเวลาต่อมา

3. กฎหมายมหาชน ท่านได้เป็นนักกฎหมายแรกๆ ของไทยที่ได้เขียนบทความเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและความสำคัญของกฎหมายมหาชน เนื่องจากท่านได้เรียนกฎหมายมหาชนในขณะที่ได้ไปศึกษาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส และท่านได้กรุณามอบบทความต่างๆ เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนให้ผม ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้กฎหมายมหาชนและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายมหาชนไปด้วย ต่อมาท่านได้มีโอกาสไปสอนกฎหมายมหาชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งผลงานด้านกฎหมายมหาชนต่างๆ ของท่าน ทำให้นักกฎหมายไทยได้ตื่นตัวในการศึกษาและการใช้กฎหมายมหาชนอย่างกว้างขวาง และด้วยความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายมหาชนของท่าน ทำให้ท่านได้รับใช้ประเทศชาติในเวลาต่อมา ด้วยการดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและประธานศาลรัฐธรรมนูญ อันเป็นผลให้ท่านได้มีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถด้านกฎหมายมหาชนกว้างขวางยิ่งขึ้น

ด้วยคุณูปการต่างๆ ที่ท่าน ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศได้สร้างให้แก่ชาติบ้านเมืองและบุญกุศลต่างๆ ที่ท่านได้สร้างไว้ ขอได้ส่งผลให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่ที่สุขคติในสัมปรายภพด้วย

พูลทรัพย์ ปิยะอนันต์

อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและอดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน

กุมภาพันธ์ 2564