ขอกราบคาระวะด้วยจิตวิญญาณ

แด่ ท่านรองอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

ข้าพเจ้า จำได้ว่า หลังจาก ท่านรองเสน่ห์  นาคสู่สุข อดีตท่านรองผู้อำนวยการท่านหนึ่งได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว ท่านรองอิสสระท่านได้มาดำรงตำแหน่งแทนในช่วง พ. 2527-2528 ก่อนที่สำนักงบประมาณจะย้ายส่วนราชการไปที่บริเวณ ก คลัง.ซอย  อารีสัมพันธ์ ในปี 2529.

ซึ่งเดิมสำนักงบประมาณมีส่วนราชการตั้งอยู่ในทำเนียบรัฐบาลตึกเดียวกับสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีด้านติดถนน พิษณุโลก และ ข้าพเจ้าได้มาอยู่ร่วมกับ ทีมงานของท่าน ซึ่งมี.ท่าน อรรถชัย บุรกรรมโกวิท ปัจจุบันถึงแก่กรรมไปแล้ว(ตำแหน่งครั้งสุดท้าย ปลัดกระทรวงพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา) เป็น เลขาใหญ่.ข้าพเจ้า. คุณเบญจพร สุริยา คุณวาสนา คำหอมกุล  คุณประกิต ,คุณอภิชาต.

ซึ่งภาพของท่าน ชื่อเสียงและกิติศัพท์ที่ได้รับฟังมา ท่านเป็นบุคคลากรที่มีคุณประโยชน์ต่อสำนักงบประมาณ และประเทศชาติ ผู้หนึ่งในด้านกฏหมายงบประมาณ ท่านเป็นกระบี่มือหนึ่งในด้านกฎหมายสำนักงบประมาณที่เชียวชาญยิ่ง  การแก้ไขปัญหาในการปฎิบัติราชการเกี่ยวกับงบประมาณท่านจะมีส่วนร่วมทุกครั้งเป็นที่ยอมรับของผู่บังคัญชา ผู้ใต้บังคัญบัญชา และทุกภาคส่วนราชการ นำมาซึ่งประโยชน์สุข ต่อประเทศชาติ

ในระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้ร่วมปฏิบัติงานกับท่าน ข้าพเจ้าได้สัมผัสว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีมาก อ่อนโยน เอื้อเฟื้อ ดูแล ห่วงใยผู้ใต้บังคับบัญชาเหมือนบุคคลในครอบครัวของท่าน ทุกคนทุกระดับ เสมอภาคกัน พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือ สนับสนุนเมื่อโอกาสมาถึง และให้อภัย ในกรณีทำผิดพลาดต่อท่านก็จะตักเตือนและแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป

ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งเป็นผู้ได้รับความสุขในการทำงานในทีมงานของท่านและคิดว่าทุกคนทุกท่านที่อยู่ใกล้ชิดท่านคงจะได้สัมผัสเช่นกัน และในโอกาสพิเศษ เช่นวันเกิดของท่านหรือวันปีใหม่ ท่านก็จะพาทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนไปร่วมรับประทานอาหารร่วมกันทุกครั้ง เป็นธรรมเนียมไป แม้ท่านลาออกจากสำนักงบประมาณไปดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ท่านก็ยังปฎิบัติเหมือนเดิม จนถึงเมื่อสภาวะร่างกายท่านเป็นไปตามธรรมชาติก็หยุดไป

สำหรับข้าพเจ้าแล้ว คิดว่าการได้มามีโอกาสร่วมงานในทีมงานของท่านนั้นมิใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน.ส่วนหนึ่งเป็นกรรมดีที่ได้เคยร่วมบุญกับท่านแน่นอน  จักรวาลจึ่งได้กำหนดให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดพบท่านและมาเป็น กลไก ฟันเฟือง ตัวเล็กๆส่วนหนึ่งที่ช่วยเชื่อมการทำงานของท่านในจุดที่อยู่สำนักงบประมาณให้ ท่านบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณ ในการช่วยเหลือมวลมนุษย์ชาติในประเทศไทยให้ดำรงอยู่ต่อไปชั่วกาลนาน ซึ่งจิตวิญญาณท่านยังคงดำรงอยู่เป็นแสงสว่างต่อไป  แม้กายท่านจะเสื่อมสลายไปตามกฎธรรมชาติ ข้าพเจ้าคงได้พบท่านอีกในอนาคตเบื้องหน้าอันไกลโพ้น

ด้วยรักและเคารพอย่างสูง.

มีนา รุจิเทศ

กุมภาพันธ์, 2564