• คำอธิบายกฎหมายปกครอง. หลวงประดิษฐ์มนูธรรม. 2474.
• คำอภิปรายในการอภิปรายทั่วไปของสภาผู้แทนทราษฎร สามัญชุดที่ 1 เล่ม 1 พ.ศ. 2490.
• คำสอนชั้นปริญญาโท พุทธศักราช 2491. วิทยาศาสตร์การคลัง โดย ม.จ. สกลวรรณากร วรวรรณ.
• วิชาวิทยาการคลังและกฎหมายการคลัง พศ. 2512. ศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์
• ตลาดเงินตราระหว่างประเทศ
• คำจำกัดความของปริมาณเงิน
• รัฐสภาไทยในรอบสี่สิบสองปี (2475-2517). ประเสริฐ ปัทมสุคนธ์
• หนังสือรวมบทความทางวิชาการเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ ศาสตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม
• หนังสือที่ระลึกในงนพระราชทานเพลิงศพหลวงจำรูญนิติศาสตร์ (มีคำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง)
• การปฏิรูปกฎหมายและการศาลในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
• รวมบัญญัติศัพท์ของพลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
• ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166
• สถาบันการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญ ภาค 1. ความทั่วไป ไพโรจน์ ชัยนาม. 2524.
• รัฐธรรมนูญและการปกครองของอิตาลี. ไพโรจน์ ชัยนาม. พิมพ์ครั้งที่ 1, 2529.
• ศัพท์ทางรัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2536.
• เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540. มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ.
• รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
   o รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยที่สองวิสามัญ พ.ศ. 2477 (การพิจารณาข้อบังคับการประชุม)
   o รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยวกับ 1. การพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2477 และ 2. การพิจารณา
      ร่างพ.ร.บ. มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ. 2476.

   o รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ร่าง พ.ร.บ. อนุญาตให้รัฐบาลจ่ายเงินไปพลางก่อน พ.ศ. 2489.
   o รายงานการประชุมวุฒิสภา ร่าง พ.ร.บ. วิธีการคลัง พ.ศ. 2491.
   o รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ปีพ.ศ. 2495,2509,และ 2511) ซึ่งเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเงินคงคลัง
   o รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2496 อภิปรายทั่วไป
   o รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณและร่าง พระราชบัญญัติจัดระเบียบสำนัก        นายกรัฐมนตรี พ.ศ…..ในวาระที่ 1 (ปี พ.ศ. 2502)
   o รายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 12/2518 (สามัญสมัยแรก) วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2518 วุฒิสภา เห็นชอบในคราวประชุม             ครั้งที่ 9/2518 วันพุธที่ 30 เมษายน 2518.