ท่านอาจารย์ดร.อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ

ผู้บุกเบิกในการสอนวิชากฎหมายเศรษฐกิจมหาชนว่าด้วยการเงินการคลัง

วิชากฎหมายเศรษฐกิจมหาชนว่าด้วยการเงินการคลังเป็นวิชาที่มีความสำคัญ ซึ่งเดิมทีเป็นวิชาที่อยู่ในหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต (..) ต่อมาภายหลังได้ยุบเปลี่ยนหลักสูตรธรรมศาสตรบัณฑิต (..) เป็นหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (..) ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (.. 2494) แล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีการสอนวิชาดังกล่าว

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักว่าวิชานี้มีความสำคัญและเล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำขึ้นและบรรจุในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ซึ่งการศึกษาวิชานี้ก็เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้ภาพกว้างทั่วไปในการกำหนดนโยบายการพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขเงินเฟ้อเงินฝืด อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสถาบันการเงิน การกู้ยืมเงินของรัฐบาล การจัดทำงบประมาณแผ่นดิน หนี้สาธารณะ เป็นต้น

จนกระทั่งปีพ.. 2531 ผมและอาจารย์ ดร. อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ได้เป็นกรรมการของสมาคมกฎหมายมหาชน และมีโอกาสปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาและพัฒนาวิชานี้ในคณะนิติศาสตร์อีกครั้งหนึ่ง ผมในฐานะคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กราบเรียนเชิญอาจารย์ ดร. อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ ในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ ความสามารถ พร้อมด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่เป็นรองผู้อำนวยการ สำนักงานงบประมาณเป็นระยะเวลาหลายปี เป็นอาจารย์พิเศษที่คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ เป็นผู้บรรยายวิชากฎหมายเศรษฐกิจมหาชนว่าด้วยการเงินการคลังในปีการศึกษา 2532 โดยท่านได้ตอบรับคำเชิญและได้เป็นผู้บรรยายวิชาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ 10 ปี

ท่านอาจารย์ ดร. อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นผู้บุกเบิกในการสอนวิชากฎหมายเศรษฐกิจมหาชนว่าด้วยการเงินการคลัง และเป็นบุคคลที่มีจิตวิญญาณความเป็นครูที่ดี ให้ความใกล้ชิดกับนิสิตและเปิดโอกาสให้นิสิตได้ถามปัญหาก่อนเข้าห้องเรียนและภายหลังการบรรยายอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้น ท่านอาจารย์ ดร. อิสสระนิติทัณฑ์ประภาศยังได้เขียนคู่มือการบรรยายสำหรับวิชานี้อีกด้วย

ศาสตราจารย์พิเศษประสิทธิ์โฆวิไลกูล

อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

มีนาคม 2564