“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” เป็นศัพท์ทางปรัชญาทางการเมืองสมัยโบราณช่วงคริสตศตวรรษที่​ 16-17

“ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” หรือ “Human Dignity” ในภาษาอังกฤษ  เป็นศัพททางวิชาการหมายถึง​ สิ่งที่คู่ควรกับมนุษย์ ดังนั้น​ การปฏิบัติต่อบุคคลในลักษณะที่ไม่คู่ควรกับมนุษย์ เช่น การให้นักโทษเปลือยกายในที่คุมขัง ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลดังกล่าว

อ่านคำวินิจฉัยส่วนตนฉบับเต็ม ที่ 35-36/2544