ความหมายขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานบางอย่างตามที่่บัญญัติไว้ในมาตราต่างๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เช่น รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการการเลือกตั้ง ศาลทั้งหลาย ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา ฯลฯ

กระทรวงมหาดไทย เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

กระทรวงมหาดไทย มิใช่คณะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินงานตามที่่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงมิใช่องค์กรตามรัฐธรรมนูญตามความหมายข้างต้น

อ่านรายละเอียดในคำวินิจฉัยส่วนตน ที่ ๒/๒๕๔๑