ข่าวหุ้น  25 พฤศจิกายน 2540

ผู้สื่อข่าวรายงานการประชุมวุฒิสภา เมื่อวานนี้(24พ.ย.) ว่า ได้มีการคัดเลือกตุลาการรัฐธรรมนูญ 8 คน ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่ โดยวุฒิสภาได้พิจารณาจากบัญชีรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯเสนอมา 16 คน โดยแยกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 10 คน สาขารัฐศาสตร์ 6 คน

ทั้งนี้ในการลงมติคัดเลือกจะต้องมีคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของเสียงของวุฒิสภา คือต้องเกิน 131 คะแนน แต่หากไม่ถึงต้องให้เลือกโดยพิจารณาคะแนนที่ได้สูงสุด

รายงานข่าวแจ้งผลการคัดเลือก ซึ่งเป็นการประชุมลับว่า ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ที่ได้รับเลือกเรียงตามคะแนนสูงสุด ได้แก่ นายอิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 137 คะแนน , นายอุกฤษ มงคลนาวิน อดีตประธานรัฐสภา 136 คะแนน, พล.ต.จุล อติเรก  อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญ 132 คะแนน

ส่วนนายสุจินดา ยงสุนทร อดีตรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ผ่านการคัดเลือกในรอบ2 ได้96 คะแนน นายประเสริฐ นาสกุล กรรมการร่างกฎหมายของสำนักงานกฤษฎีกา ได้ ได้ 86 คะแนน ผู้ที่โดดเด่นแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกคือ นายเกษม ศิริสัมพันธ์ อดีตส.ส.ร. และนายคณิต ณ นคร อัยการสูงสุด

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ 3 คน ที่ได้รับเลือกได้แก่  นายเชาว์ สายเชื้อ อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำองค์การสหประชาชาติ ได้ 136 คะแนน นายอนันต์ เกตุวงศ์ อดีตอาจารย์รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ได้ 119 คะแนน นายชัยอนันต์
สมุทวาณิช ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย ผ่านการคัดเลือกรอบ 2 ด้วยคะแนน 78 คะแนน

อนึ่ง ตุลาการรัฐธรรมนูญประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ  12 คน ประธาน 1 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปีครึ่ง ทำหน้าที่หลักในการวินิจฉัยว่ากฎหมายใดขัดกับบทบัญญัติรับธรรมนูญหรือไม่